[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
รู้จักโครงการบุคลากร
 
  
 

  

     บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง
     สังกัด กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


      บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยดำเนินการตามนโยบายและภารกิจ สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
      ปัจจุบันบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง ได้รับมอบหมายนโยบายและภารกิจให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วน ศูนย์ประชาบดี 1300  โดยจัดให้เป็นที่พักพิงชั่วคราว พร้อมบริการปัจจัยสี่ ให้คำแนะนำปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ให้การบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ ดำเนินการในฐานะสถานแรกรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมีนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา ให้บริการคำแนะนำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ตลอดจนพัฒนา ฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจ โดยมีเป้าหมายให้สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข รวมทั้งการพิจารณาประสานส่งต่อเพื่อไปรับบริการยังสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป
 

      เด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุง มีความเป็นพลเมือง เก่ง ดี มีสุข และสร้างสรรค์
      ค่านิยม
      มองไกล ก้าวทัน มีความเชี่ยวชาญ ยึดมั่นคุณธรรม จิตมุ่งบริการ เน้นการมีส่วนรวม


     1. พัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในเชิงรุกและเชิงรับ
     2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย      
     3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วจังหวัดพัทลุง
     4. พัฒนางานสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของพัทลุง
     5. พัฒนาบุคลากร ภาคีเครือข่าย ให้มีสมรรถนะในการทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุง


    1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้ได้รับจัดสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสู่ระบบมาตรฐานอย่างทั่วถึง
    2. ส่งเสริมเครือข่ายในการจัดสวัสดิการและคุ้มครองกลุ่มเป้าหมาย
    3. พัฒนาองค์ความรู้ และขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงานและเครือข่าย
    4. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของหน่วยงาน
     กลุ่มเป้าหมาย
   1. เด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะ เร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง เด็กพิการ
   2. เด็ก สตรีถูกทารุณกรรม ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
   3. เด็ก สตรีที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
   4. เด็ก สตรีถูกล่อลวงชักจูงค้าบริการทางเพศ
   5. เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใดๆ เช่น ถูกจำคุก กักขัง ยากจน พิการทุพพลภาพ เจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นผู้เยาว์ หย่า ถูกทิ้งร้าง เป็นโรคจิต หรือโรคประสาท
   6. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เด็ก สตรีได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
   7. เด็กที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
   8. เด็ก สตรี ครอบครัวที่ประสบปัญหาสังคมอื่นๆ


    1. เป็นศูนย์รับแจ้งเรื่องราว ข่าวสาร ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็ก สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
 
    2. เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ความช่วยเหลือแก่ เด็ก สตรี และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักพิง หรือไม่มีผู้ดูแลและรับผิดชอบ
    3. เป็นสถานแรกรับตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
    4. เป็นสถานรับตัวผู้ถูกกระทำตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
    5. เป็นสถานแรกรับตัวผู้เสียหายชั่วคราวตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551


      1. เป็นสถานที่ดำเนินงานของสายด่วน OSCC ศูนย์ช่วเหลือสังคม และศูนย์ประชาบดี 1300 ประจำจังหวัดพัทลุง รับแจ้งรับเรื่อง ข่าวสาร เพื่อการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก และสตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภท และให้บริการปรึกษาปัญหาทางสังคม โดยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานให้ความช่วยเหลือตลอด 24ชั่วโมง        
      2. เป็นสถานรับตัวกลุ่มเป้าหมายที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพเพื่อสืบเสาะและพินิจเด็กและครอบครัว วินิจฉัยกำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพแก่กลุ่มเป้าหมายแต่ละคน ถ้าจำเป็นอาจรับตัวเด็กไว้ปกครองดูแลชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน
      3. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ติดตาม สืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ อายุ สภาพครอบครัว ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา สุขภาพกาย ภาวะแห่งจิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพื่อการวิเคราะห์
      4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งดำเนินการรักษาเยี่ยวยา
        5. จัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุ่งห่ม ให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  และจัดอาหารให้ถูกอนามัยและเพียงพอ
     6. จัดให้ได้รับการศึกษา การกีฬา และนันทนาการให้เหมาะสมกับวัยและสภาพแต่ละคน
     7. ส่งต่อหน่วยงานอื่นตามสภาพปัญหาของแต่ละคน โดยพิจารณาให้กลับคืนสู่ครอบครัวก่อน หากกลับไม่ได้จึงจะพิจารณาส่งต่อหน่วยงานเฉพาะทางเป็นวิธีการสุดท้าย
     8. เป็นสถานแรกรับตามกฎหมาย พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
     9. เป็นสถานรับตัวผู้เสียหายชั่วคราวตามกฎหมาย
         9.1 พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
          9.2 พ.ร.บ คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 

 

   
.
ข้อมูลคนหาย
ข้อมูลผู้สูญหายทั้งหมด
 
สมัครงาน
อาการปัสสาวะเล็ดกระทบต่อชีวิตประจำวัน
swiss replica watches
อยากนำอาหารไปเลี้ยงเด็กๆพร้อมบริจาคเสื้อผ้า
อยากร่วมบริจาค
จำนวนของผู้ใช้บริการ

กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันาคม 2560


จดหมายข่าวประจำเดือน
ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 
 

ประจำเดือน

มกราคม 2560

กรกฎาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

สิงหาคม 2560

มีนาคม 2560

กันยายน 2560

เมษายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤษภาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

มิถุนายน 2560

ธันวาคม 2560

ดูย้อนหลัง

เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการ สถิติผู้ใช้บริการ กระดานถามตอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา รู้จักโครงการบุคลากร
เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวประชาสัมพีนธ์ การให้บริการ สถิติผู้ใช้บริการ กระดานถามตอบ ติดต่อเรา เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น วิทยาลัยอิสลามยะลา ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา ย้อนหลัง หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวประชาสัมพีนธ์ การให้บริการ สถิติผู้ใช้บริการ กระดานถามตอบ ติดต่อเรา