[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
รู้จักโครงการบุคลากร
 

 

    การให้บริการ
     บ้านพักเด็กและครอบครับจังหวัดพัทลุงมุ่งเน้นให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบกับวิกฤตการณ์ในชีวิต ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง พึงตนเอง มีความมั่นใจ และมั่งคงในชีวิต โดยให้บริการ ดังนี้                                                                                         
     1. ที่พักอาศัยเป็นการชั่วคราว (ไม่เกิน 3 เดือน)
     2. อาหารและเครื่องใช้จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวัน
     3. การรักษาพยาบาลโดยประสานขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษารวมถึงการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร
     4. ให้การแนะนำปรึกษาในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง
     5. เยี่ยมบ้าน หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามหาญาติ และส่งกลับภูมิลำเนาเดิม
     6. จัดกิจกรรมกลุ่มและนันทนาการต่างๆ
     7. ส่งต่อสถานสงเคราะห์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
     8. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวและเงินสงเคราะห์ครอบครัว
  งานสงเคราะห์ & คุ้มครองสวัสดิการ
      1. ให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตาม พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (สถานแรกรับ)
      2. ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองบุคคลที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว
      3. ให้การช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์
 งานบำบัด
      ให้การบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่เข้าอยู่ในความดูแล เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต พฤติกรรมและพัฒนาการที่ผิดปกติรวมถึงบุคคลในครอบครัว มุ่งขจัดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อเด็กและสตรี และมุ่งเน้นให้เด็กและสตรีสามารถกลับสู่ครอบครัวได้อย่างปลิดภัย และได้รับการเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต่ำ
  งานรณรงค์ป้องกัน
    เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครอบครัว ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนในการป้องกันดูแลในสังคมให้ตระหนักในปัญหาเด็ก สตรี และครอบครัว ให้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในชุมชนเข้ามารองรับการช่วยเหลือตลอดจนการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเชิงรุกในชุมชน และปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

    
.
ข้อมูลคนหาย
ข้อมูลผู้สูญหายทั้งหมด
 
สมัครงาน
อาการปัสสาวะเล็ดกระทบต่อชีวิตประจำวัน
swiss replica watches
อยากนำอาหารไปเลี้ยงเด็กๆพร้อมบริจาคเสื้อผ้า
อยากร่วมบริจาค
จำนวนของผู้ใช้บริการ

กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ธันาคม 2560


จดหมายข่าวประจำเดือน
ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง 
 

ประจำเดือน

มกราคม 2560

กรกฎาคม 2560

กุมภาพันธ์ 2560

สิงหาคม 2560

มีนาคม 2560

กันยายน 2560

เมษายน 2560

ตุลาคม 2560

พฤษภาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

มิถุนายน 2560

ธันวาคม 2560

ดูย้อนหลัง

เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการ สถิติผู้ใช้บริการ กระดานถามตอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา รู้จักโครงการบุคลากร
เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา
หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวประชาสัมพีนธ์ การให้บริการ สถิติผู้ใช้บริการ กระดานถามตอบ ติดต่อเรา เฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น วิทยาลัยอิสลามยะลา ติดต่อเรา หน้าหลัก รู้กจักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ กระดานถามตอบ สำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ดูทั้งหมด ตั้งกระทู้ถาม อ่านทั้งหมด สถิติทั้งหมด สถิติทั้งหมด หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวสาร ภาพกิจกรรม สถิติผู้รับบริการ ถาม-ตอบ ติดต่อเรา ย้อนหลัง หน้าหลัก รู้จักบ้านพักเด็กฯ ข่าวประชาสัมพีนธ์ การให้บริการ สถิติผู้ใช้บริการ กระดานถามตอบ ติดต่อเรา